BlueVastgoedzorg is gespecialiseerd in de ondersteuning op resultaat- en ketengerichte samenwerkingen. Bij tal van klanten hebben we een vaste rol in het werkproces wat betekent dat we standaard bepaalde werkzaamheden uit onderstaande lijst uitvoeren. Bijvoorbeeld alle 0-metingen en / of gebrekeninventarisaties.

Bij andere klanten werken we op projectbasis. Zij komen er bijvoorbeeld niet aan toe om complexen in te meten, te inspecteren of om scenario’s te ontwikkelen.

Ook hebben wij aannemers voor wie wij uitvoeringsbegeleidingen doen en opleveringskeuringen van binnenrenovaties. Zij kiezen daarvoor omdat er nauwelijks nog opzichters op het werk komen en zij wel graag willen laten zien wat er geleverd wordt.

Vaak worden wij gevraagd om de periodieke keuringen te verzorgen. Bij veel bedrijven is daarin een achterstand wat niet wenselijk is, ook vooral niet uit oogpunt van risicomanagement.

Veel bedrijven kampen met een gebrek aan kennis en capaciteit. Ook speelt daarin mee dat de scope verbreed van schilderwerk naar de complete schil alsmede steeds vaker energetische maatregelen.

Wij hebben de kennis en capaciteit in huis om vastgoedonderhoudsbedrijven en aannemers bij alle fases in het RGS proces te ondersteunen.

Portefeuillebeleid (RGS fase 0)

Deze fase hoort bij de opdrachtgever. In deze fase wordt het strategisch voorraadbeleid van een opdrachtgever bepaald met daarop volgend de complexbeheerplannen. In deze fase kunnen wij indien gewenst ondersteunen als er (technische) input verwacht wordt vanuit de ketenpartners.

Meer weten?

BlueVastgoedzorg kan u helpen bij onder andere:

 • Advies Strategisch Voorraadbeleid

“Als er geen complete vraag gesteld wordt, kun je ook nooit een compleet antwoord geven”

Resultaat:
U kunt uw opdrachtgever van de juiste input voorzien.

Initiatief (RGS fase 1)

In deze fase wordt onder andere het startdocument opgesteld, het ontwikkelteam samengesteld en wordt de raamovereenkomst gevormd en uiteindelijk vastgesteld. De vorming van de raamovereenkomst is een belangrijk onderdeel. Vaak worden daar de verkeerde standaards bepaald die vervolgens onderdeel zijn van elke opdracht die volgt. Het is dus meer dan wenselijk dat de contracten op een juiste, meetbare, realistische wijze gevormd worden.

Meer weten?

BlueVastgoedzorg kan u helpen bij onder andere:

 • Contractvorming

“Je krijgt vaak maar één kans om input te leveren voor een raamovereenkomst”

Resultaat:
U kunt uw opdrachtgever van de juiste input voorzien.

Planontwikkeling (RGS fase 2)

In deze fase moet veel gedaan worden op projectniveau. Van inmeten tot inspecteren. Alle informatie die nodig is voor de scenario ontwikkeling wordt hier verzameld.

Binnen ons dienstenpakket kunnen wij alle stappen die nodig zijn in deze fase verzorgen. Vaak doen we dat in een vaste samenwerkingsvorm maar ook op losse projectbasis. Hier zit de bulk van ons werk. Per jaar verzorgen wij voor vele honderden complexen o.a. meters, 0-metingen, scenario-inspecties, houtrotinspecties, bouwkundige inspecties, energetische vooropnames etc.

Ook is er altijd oog voor innovatie. Zo hebben een uniek calculatiesysteem gebouwd waarbij we in staat zijn alle begrotingsregels uit onze calculatie te koppelen aan uw calculatie- of MJOB systeem.

Meer weten?

BlueVastgoedzorg kan u helpen bij onder andere:

 • Inmeten
 • Uittrekstaten maken
 • Calculeren
 • Houtrotinventarisatie
 • Gebrekeninventarisatie
 • Quick Scan
 • 0-meting
 • Scenario-inspectie
 • Conditiemeting NEN 2767
 • Conditiemeting KIB
 • Warme opnames
 • Energetische opname
 • Energetisch maatwerkadvies

“Een goede inspectie is de basis van een goed onderhoudsplan”

Resultaat:
Wij kunnen bulkwerk uit handen nemen voor uw organisatie.

Planuitwerking en optimalisatie (RGS fase 3)

In deze fase worden de scenario’s ontwikkeld. Alle informatie die verzameld is in fase 2 komt bij elkaar en wordt hier omgezet in een plan. Steeds vaker is dat heel veel informatie.

Voor een snel groeiend aantal klanten maken wij conceptscenario’s. Dat betekent dat wij onze inspecties verwerken en samenvoegen met andere informatie in een scenario. Eventueel ook met energetische varianten.

Deze worden in een hele nauwe samenwerking met de klant door de klant definitief gemaakt.

Meer weten?

BlueVastgoedzorg kan u helpen bij onder andere:

 • Planvorming (scenario-ontwikkeling)
 • Energetisch maatwerk scenario's

“Planontwikkeling is geen taak maar een vak”

Resultaat:
Wij maken conceptscenario’s voor uw organisatie.

Opdrachtverstrekking en uitvoeringsvoorbereiding (RGS fase 4)

In fase vier wordt het plan definitief gemaakt en volgt de opdrachtverstrekking / contractvorming.

Ook dit is een essentieel punt voor vastgoedonderhoudsbedrijven en aannemers. Hier worden namelijk o.a. de garanties vastgelegd. Vaak wordt slecht vastgelegd hoe zaken gemeten dienen te gaan worden.

Wij kunnen helpen om functionele eisen, prestatie-eisen en KPI’s op de juiste wijze meetbaar vast te leggen.

Meer weten?

BlueVastgoedzorg kan u helpen bij onder andere:

 • Contractvorming / screening

“Let op waar u uw handtekening onder zet”

Resultaat:
U heeft een goede aannemingsovereenkomst.

Projectuitvoering (RGS fase 5)

Uiteindelijk mag er gemaakt gaan worden wat er bedacht is. Dat gebeurt in fase 5.

Tijdens de uitvoering kan het verschil nog gemaakt worden. Wij ondersteunen bij onze klanten de uitvoering tijdens deze fase door middel van uitvoerders- en uitvoeringskeuringen. Ook kunnen wij de complete projectbegeleiding verzorgen.

Bij een uitvoerderskeuring wordt de technische kwaliteit van het uitgevoerde werk beoordeeld, bij een uitvoeringskeuring wordt tussentijds gemeten of de prestaties gehaald worden.

Meer weten?

BlueVastgoedzorg kan u helpen bij onder andere

 • Uitvoerderskeuring
 • Uitvoeringskeuring
 • Uitvoeringskeuring binnenrenovatie
 • Projectbegeleiding

“Tijdens de uitvoering kan bijgestuurd worden, daarna niet meer”

Resultaat:
Faalkosten worden fors gereduceerd.

Oplevering (RGS fase 6)

Als de uitvoering gereed is, volgt de oplevering. Dat gebeurt in fase 6.

De oplevering geschiedt door middel van een aanvangskeuring. Een aanvangskeuring die aan het eind van de uitvoering, het begin van de interval, uitgevoerd wordt om te zien of de afgesproken prestaties gehaald worden.

Wij verzorgen deze keuringen voor onze klanten.

Meer weten?

BlueVastgoedzorg kan u helpen bij onder andere:

 • Aanvangskeuring
 • Oplevering binnenrenovatie

“Wij gebruiken systemen waarin een opdrachtgever een managementdashboard ter beschikking kan krijgen om resultaten in te zien”

Resultaat:
Er kunnen op tijd rapportages beschikbaar gesteld worden aan de opdrachtgever.

Beheerfase en exploitatieperiode (RGS fase 7)

De beheerfase is de periode tussen de oplevering en de volgende onderhoudsingreep. Over het algemeen de schildercyclus.

Meestal wordt er halverwege de cyclus een tussenkeuring uitgevoerd om te zien of het project nog aan de prestaties voldoet. Deze keuring is oorspronkelijk bedacht voor het onderhoudsbedrijf zelf om te kijken of zij bij moeten sturen.

Aan het eind van de cyclus, meestal een jaar voor uitvoering van de nieuwe ingreep, wordt een eindkeuring gedaan om te zien of het project de prestaties heeft gehaald.

Zowel de tussenkeuringen als eindkeuring kunnen wij verzorgen.

Meer weten?

BlueVastgoedzorg kan u helpen bij onder andere:

 • Tussenkeuring
 • Eindkeuring

“Tussenkeuringen zijn belangrijk omdat er eventueel ingegrepen kan worden om hogere schadeposten in de toekomst te voorkomen”

Resultaat:
De projecten worden gemonitord en indien noodzakelijk kan een scenario bijgesteld worden.